AVG - Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

 

1. Definities

 

VOORWAARDEN

DEFINITIES

•  Klant

Elke natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks of via een van haar partners gebruik maakt van de diensten van SEWAN BELGIUM de ses partenaires

• Persoonsgegevens of persoonlijke informatie

Informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); een "identificeerbare natuurlijke persoon" is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online identificator, of aan de hand van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

• Betrokkene

Verwijst naar de natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

• Verordening

Verwijst naar alle in België geldende wetten en voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens

• Verantwoordelijk voor
Verwerking

Verwijst naar de persoon die het doel en de middelen van een Verwerking bepaalt, d.w.z. het doel en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd.

• Service

Verwijst naar de door SEWAN BELGIUM geleverde dienst(en) en beschreven in de contractuele documenten die de partijen binden.

• Verwerker

De Verwerker is degene die gegevens verwerkt namens een andere organisatie (" de Verwerker "), in het kader van een Dienst of verstrekking.

• Verwerking

Verwijst naar elke Verwerking of elk geheel van Verwerkingen die al dan niet door middel van geautomatiseerde processen worden uitgevoerd en toegepast op Persoonsgegevens of reeksen Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, mededelen door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, met elkaar in overeenstemming brengen of verbinden, beperken, wissen of vernietigen.

• Gebruiker

Betekent elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Diensten.

• Inbreuk op persoonsgegevens

Een inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of niet-geautoriseerde bekendmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens.

2. Preambule

SEWAN BELGIË verbindt zich ertoe te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("AVG").

Dit beleid beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door SEWAN BELGIUM in het kader van de levering van de diensten, waarvoor SEWAN BELGIUM optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.

3. Welke categorieën Persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van haar activiteit zorgt SEWAN BELGIUM ervoor dat zij alleen Persoonsgegevens verwerkt die adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de uitvoering van de door de Klant onderschreven Diensten, overeenkomstig het beginsel van minimalisering (artikel 5.1.c van de AVG).

SEWAN BELGIUM verwerkt de volgende categorieën Persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens/Contactgegevens: titel, naam, voornamen, bedrijf, functie, postadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, technische identificatiegegevens van de Gebruiker;
 • Verbindings- en gebruiksgegevens van de Diensten: verbindingslogs, reclame-identificaties, IP-adres, enz;
 • Gegevens met betrekking tot de ondersteuning die in het kader van onze Diensten wordt verleend: reports of interventions, IP addresses used to visit our site, use our applications and consult our e-mails (operating system used, type of equipment, etc.);
 • Gegevens over interacties met onze diensten:  verslagen van interventies, IP-adressen gebruikt om onze site te bezoeken, onze toepassingen te gebruiken en onze e-mails te raadplegen (gebruikt besturingssysteem, type apparatuur, enz.);
 • Gegevens met betrekking tot de transactie en de follow-up van de commerciële relatie: transactienummer, details van de aankoop, abonnement, product of dienst waarop is ingetekend, leveringsadres, historiek van aankopen en Diensten, retourzendingen van producten, correspondentie met de Klant en de dienst na verkoop, uitwisselingen en opmerkingen van Klanten en prospects, verantwoordelijke(n) van de Klantrelatie, enz.;
 • Gegevens met betrekking tot factuurbetalingen:  met inbegrip van betalingswijzen, factuurgegevens, toegekende kortingen, saldi en uitstaande betalingen;
 • Profielgegevens: bijvoorbeeld feedback en antwoorden op enquêtes;
 • •  Verkeers- en routeringsgegevens ;
 • • Gehoste gegevens: Persoonsgegevens van de Gebruiker die kunnen worden geregistreerd of opgeslagen (bijvoorbeeld adresboeken), gegevens die de Gebruiker aan SEWAN BELGIUM toevertrouwt in het kader van het gebruik van de Dienst (gehoste gegevens);
 •  Cookies en andere tracers die op onze website en applicaties worden geplaatst. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

4. Waarom verwerken wij uw Persoonsgegevens?

In het kader van haar activiteit zorgt SEWAN BELGIUM ervoor dat de Persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, overeenkomstig artikel 5.1.a en 5.1.b van de AVG. In het bijzonder kunnen uw Persoonsgegevens worden verwerkt onder de volgende voorwaarden van rechtmatigheid en doeleinden:

         • Rechtsgrondslag: uitvoering van het contract

o Doeleinden:

 • Klant facturering
 • Beheer van abonnementen en gebruik van de diensten
 • Beheer van de uitrusting
 • Beheer van bestellingen
 • Interventies bij de klant
 • Training on tools for the Client
 • Inzet van het netwerk
 • Authenticatie en identificatie op het klantenportaal van SEWAN BELGIUM
 • Klantencommunicatie in het kader van technische onderhoudswerkzaamheden
 • Beheer van onbetaalde rekeningen
 • Verwerking van klachten en annuleringen
 • Hosting van gebruikersgegevens
 • Mededelingen die nodig zijn voor de uitvoering van het contract

  • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen

  o Doeleinden:

 • Fraudebestrijding
 • Beheer van onbetaalde rekeningen
 • Invoering van de producten en diensten van SEWAN BELGIUM
 • Inzet van het netwerk
 • Beveiliging van informatietechnologie
 • Reageren op tevredenheidsonderzoeken om vast te stellen waar onze diensten kunnen worden verbeterd.
 • Uitvoering van statistische studies
 • Opleiding van werknemers van SEWAN BELGIUM op basis van de analyseroosters en/of opnames ten behoeve van de opleiding van de werknemer
 • Evaluatie van de werknemers van SEWAN BELGIUM

 

• Rechtsgrondslag: Toestemming

o Doeleinden:

 • Om de kwaliteit van de dienstverlening op onze netwerken te verbeteren door terminalinformatie te verzamelen
 • Prospects of de klant en hun behoeften of aanbiedingen identificeren
 • Persoonlijke aanbevelingen doen aan klanten
 • Gerichte en aangepaste aanbiedingen doen aan de klanten van SEWAN BELGIUM en haar dochterondernemingen

  • Rechtsgrondslag: wettelijke en reglementaire verplichting


  o Doeleinden:
 • Archivering van boekhoudkundige en juridische gegevens
 • Beantwoorden aan verzoeken van derden die door het reglement zijn gemachtigd
 • Reageren op verzoeken van de autoriteiten
 • Beheer van verzoeken tot uitoefening van de rechten van betrokkenen
 • Beheer van precontentieuze en gerechtelijke procedures
 • Fraudepreventie en handhaving van gerelateerde sancties.

5. Wie verwerkt uw Persoonsgegevens?

Om de hierboven vermelde doeleinden te verwezenlijken, worden uw Persoonsgegevens alleen doorgegeven aan bevoegde en gemachtigde ontvangers, overeenkomstig de geldende voorschriften, namelijk

 • • De interne diensten van SEWAN BELGIUM
 • • Data Processor and possible service providers of SEWAN BELGIUM
 • • Bevoegde autoriteiten op hun verzoek in het kader van gerechtelijke procedures, gerechtelijke onderzoeken, verzoeken om informatie of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.

6. Hoe zit het met doorgiften buiten de Europese Unie?

De verzamelde Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt. In dat geval neemt SEWAN BELGIUM samen met haar Verwerkers en partners de nodige maatregelen om een adequaat beschermingsniveau van de Persoonsgegevens te garanderen in volledige overeenstemming met de AVG en de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.

7. Hoe beveiligen wij uw Persoonsgegevens?

SEWAN BELGIUM heeft technische en organisatorische maatregelen vastgesteld om de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen. De maatregelen houden rekening met de categorie van Persoonsgegevens en het risiconiveau van de verwerking.

In die zin hebben we:

 • • De werknemers van SEWAN BELGIUM bewust maken van de uitdagingen en goede praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens
 • Fysieke en logische toegangsbeveiliging
 • • Operationele veiligheid
 • • Veiligheid van activa
 • • Veiligheid in de betrekkingen met Verwerkers

8. Hoe lang bewaart u uw Persoonsgegevens?

SEWAN BELGIUM bewaart uw Persoonsgegevens gedurende de termijnen die nodig zijn om de in artikel 4 vermelde doeleinden te bereiken. De duur van de bewaring van deze gegevens hangt af van elk verwerkingsdoel. Indien wettelijk vereist, bewaren wij bepaalde gegevens gedurende een periode die nodig is om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op onze activiteit als telecomoperator.


9. Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de AVG heeft u verschillende rechten op uw Persoonsgegevens.

In onze hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking kunt u te allen tijde verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens, rectificatie, verwijdering (voor zover dit de goede uitvoering van onze contractuele relatie of de naleving van wettelijke verplichtingen niet verhindert) en beperking van een of meer specifieke verwerkingen van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de voorwaarden van de verordening.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens onder de voorwaarden van het Reglement. Het is daarom belangrijk dat de informatie die u aan SEWAN BELGIUM verstrekt nauwkeurig en actueel is en dat u ons onverwijld in kennis stelt van elke belangrijke wijziging die op u betrekking heeft.

10. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van SEWAN BELGIUM op het volgende adres

SEWAN
Comité Délégué à la Protection des Données
2 Cité Paradis
75010 Paris
Or by email to the following address: dpo@sewan.fr

SEWAN BELGIUM zal u overeenkomstig artikel 12 van de AVG binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over de maatregelen die naar aanleiding van uw verzoek zijn genomen. Indien uw verzoek complex is en/of indien SEWAN BELGIUM wordt geconfronteerd met een groot aantal verzoeken, kan de antwoordtermijn met twee maanden worden verlengd.  In dit laatste geval zal SEWAN BELGIUM u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek de redenen voor de verlenging meedelen.

Voorts kan SEWAN BELGIUM, overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de AVG, wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name wegens het repetitieve karakter ervan, betaling eisen van redelijke kosten, waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten die zijn gemaakt om de informatie te verstrekken, de mededelingen te doen of de gevraagde maatregelen te nemen, of weigeren aan deze verzoeken te voldoen.

11. Een klacht indienen bij de GBA

U kunt ook een klacht indienen bij het GBA via zijn website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; en in bepaalde specifieke gevallen rechtstreeks online: Klacht indienen | Gegevensbeschermingsautoriteit

U kunt ook een e-mail sturen naar  contact@apd-gba.be als u een telefonische afspraak wilt maken.