PRIVACY-BELEID

Definities.

In artikel 4 van de AVG (“GDPR”) worden persoonsgegevens gedefinieerd als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

De categorieën van persoonsgegevens die we verwerken.

De gegevens die via deze site of in het kader van telefonische gesprekken worden verzameld, kunnen onder andere :

- Uw naam en achternaam,

- uw woonplaat,

- uw e-mail adres,

- je telefoonnummer,

- jouw leeftijd,

- uw inloggegevens en eventuele andere identificatiegegevens.

Het doeleinde van de verwerking van uw gegevens.

 • - Toestemming

De communicatie van uw persoonsgegevens via deze site gebeurt met het oog op het adverteren en promoten van de producten en diensten die Sewan Belgium aanbiedt, marktonderzoek, statistische en actuariële studies, klantenbeheer en, indien van toepassing, het voorstellen, onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van contracten en elektronische communicatiediensten die door Sewan Belgium worden aangeboden.

De communicatie van uw persoonlijke gegevens gebeurt op basis van toestemming in het stadium van reclame en promotie van de producten en diensten die Sewan Belgium aanbiedt, marktonderzoek, statistische en actuariële studies, klantenbeheer.

 • - Marketing en prospectie

Sewan Belgium kan uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketing doeleinden (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, data matching, reputatie, ...), om de kennis van uw persoon en uw behoeften te verbeteren en om u te informeren over haar activiteiten, producten en diensten en om u commerciële aanbiedingen te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan andere bedrijven of tussenpersonen van Sewan Belgium voor direct marketing voor gelijkaardige doeleinden.

Gerechtvaardigde belange.

Met het oog op het aanbieden van de meest geschikte diensten met betrekking tot direct marketing, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan bedrijven en/of personen die optreden als onderaannemer of dienstverlener ten voordele van Sewan Belgium.

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk in het legitieme belang van Sewan Belgium, dat wil zeggen in het kader van de ontwikkeling van haar economische activiteit. In voorkomend geval kan deze verwerking worden gebaseerd op de toestemming van de betrokkene.

Doeleinde van het contract

Doeleinden met betrekking tot het plaatsen van cookies op uw browser.

Anderzijds kan Sewan Belgium ook cookies op uw computer of mobiel toestel (smartphone, tablet, enz.) plaatsen. Cookies zijn kleine bestanden die de Sewan Belgium server op de harde schijf van uw computer of op andere mobiele apparaten (smartphones, tablets, enz.) installeert. Cookies maken het mogelijk om een deel van uw gegevens permanent of tijdelijk op te slaan. Meer informatie vindt u onder het kopje "Cookiebeleid" .

 • Onze inzet voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens

We weten dat het behoud van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens essentieel is voor het behoud van uw vertrouwen en daarom hebben we procedures ingesteld om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.

We hebben een team voor gegevensbescherming om de veiligheid van de gegevens in al onze business lines te garanderen.

Wij bieden u voortdurend bijgewerkte preventie- en beschermingsoplossingen dankzij een grondige analyse van de risico's die u loopt. Daartoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens en gebruiken deze in overeenstemming met de wet.

Wij hebben procedures en contractuele bepalingen opgesteld om al onze medewerkers, vertegenwoordigers, consultants en dienstverleners te verplichten de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Onze klanten kunnen ons persoonlijke gegevens toevertrouwen die wij nodig hebben om hen te voorzien van de elektronische communicatiediensten die zij specifiek nodig hebben - zowel op het moment van het eerste abonnement als tijdens de looptijd van de polis. We beschouwen onszelf als de bewaarders van deze gegevens. In sommige gevallen bieden we onze klanten producten aan in samenwerking met andere bedrijven, maar alleen als we ervan overtuigd zijn dat deze producten een echte toegevoegde waarde hebben voor onze klanten.

Privacy

Sewan Belgium heeft alle nodige maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te bewaren en zich te beschermen tegen elke ongeoorloofde toegang, elk misbruik, elke wijziging of elke verwijdering van dergelijke gegevens. Daartoe volgt Sewan Belgium de veiligheid en de continuïteit van de dienstverlening op de voet en evalueert het regelmatig het veiligheidsniveau van haar processen, systemen en toepassingen en die van haar partners.

 

 • Ontvangers van de gegevens

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan uw behoeften en u de meest geschikte diensten aan te bieden met betrekking tot de voormelde doeleinden, kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan andere bedrijven in verband met Sewan Belgium en/of aan personen in verband met hen (advocaten, medische adviseurs, deskundigen, dienstverleners, enz.) en/of tussenpersonen (verkopers, White Label, enz.).

 

 • Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

In voorkomend geval kunnen de derden aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt, zich zowel binnen als buiten de Europese Unie bevinden. In geval van doorgifte van gegevens aan derden die zich buiten de Europese Unie bevinden, voldoet Sewan Belgium aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot dergelijke doorgiften en garandeert het in het bijzonder een passend beschermingsniveau voor de aldus doorgegeven persoonsgegevens, op basis van de oplossingen die door de Europese Commissie worden opgelegd of aanbevolen, of die door de geldende verordeningen worden opgelegd.

 • Bewaartermijn van de gegevens

Sewan Belgium kan uw persoonlijke verbindingsgegevens opslaan en verwerken voor een periode van 12 maanden. Deze opslagperiode begint bij de laatste verbinding. Het geldt ook voor persoonsgegevens die door middel van cookies worden vastgelegd.

Andere gegevens, die worden verwerkt in het kader van de doeleinden die in andere documenten, contractueel of anderszins, zijn vastgelegd, kunnen voor een andere duur worden bewaard.

U mag:

 • van Sewan Belgium bevestiging te krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, wanneer ze worden verwerkt, toegang te krijgen tot deze gegevens;
 • • uw persoonsgegevens te laten corrigeren en zo nodig aan te vullen indien deze onnauwkeurig of onvolledig zijn;
 • • uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te laten wissen;
 • • om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken;
 • zich, om redenen die verband houden met haar specifieke situatie, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van de legitieme belangen van Sewan Belgium ;
 • • zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van het opstellen van profielen voor direct marketing doeleinden;
 • niet het voorwerp zijn van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen heeft voor u of die u in aanzienlijke mate treft; indien deze geautomatiseerde verwerking echter noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst, heeft u het recht om een menselijke tussenkomst van Sewan Belgium te bekomen, uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing van Sewan Belgium te betwisten;
 • om uw persoonsgegevens die u aan Sewan Belgium hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat; om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, wanneer (i) de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of voor de uitvoering van een contract en (ii) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen; en om te verkrijgen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden doorgestuurd, wanneer dit technisch mogelijk is ;
 • • uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatige verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming.

Contact opnemen met Sewan België

 • U kunt contact opnemen met Sewan Belgium om uw rechten uit te oefenen per post, gedateerd en ondertekend, of per e-mail, vergezeld van een fotokopie van beide zijden van uw identiteitskaart of een ander document dat uw identiteit officieel bewijst, geadresseerd aan :

Sewan

Bescherming van persoonsgegevens (DPO)

2 rue du Paradis,

75010, Parijs Frankrijk

 • Sewan Belgium zal de aanvragen binnen de wettelijke termijnen behandelen. Behalve in het geval van een duidelijk ongegrond of buitensporig verzoek, is geen betaling vereist voor de behandeling van haar verzoeken.

Een klacht indienen

Indien u van mening bent dat STARSNET niet voldoet aan de relevante regelgeving, wordt u uitgenodigd om bij voorrang contact op te nemen met Sewan Belgium.

U kunt ook een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Persstraat, 35

1000 Brussel

Telefoon + 32 2 274 48 00

Fax + 32 2 274 48 35

contact@apd-gba.be

of door gebruik te maken van het formulier dat u op de website van de Autoriteit vindt: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact

U kunt ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats.

 • Cookie beleid

Tijdens uw bezoek aan deze website maakt Sewan Belgium gebruik van cookies om het gebruik van de site voor de bezoekers te verbeteren (bijvoorbeeld door de taalkeuze te behouden) en om statistieken op te stellen met betrekking tot het surfgedrag van de bezoekers van onze website.

“Cookies" zijn kleine bestanden die op uw harde schijf of mobiele apparaat worden opgeslagen en die ons in staat stellen om bepaalde informatie over uw bezoek te registreren, die we bij een volgend bezoek kunnen lezen. Ze stellen ons in staat om uw browser te herkennen wanneer u onze website bezoekt ('sessiecookie') of bij toekomstige herhalingsbezoeken ('permanente cookie'). De aanwezigheid van cookies voorkomt met name dat u uw taalvoorkeuren (keuze van de navigatietaal) opnieuw moet invoeren.

De Sewan Belgium server kan enkel de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiel toestel. Cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat in de directory van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat over het algemeen uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke versleutelde code.

Deze informatie wordt gedurende 12 maanden bewaard.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat door uw browser te configureren (raadpleeg de online help van uw webbrowser). U kunt ook de cookies die op uw computer of mobiele apparaat zijn opgeslagen, verwijderen.

U kunt contact opnemen met onze DPO-commissie per post op het volgende adres:

SEWAN
Comité voor gegevensbescherming
2 Cité Paradis
75010 Parijs
Of per e-mail op het volgende adres: dpo@sewan.fr

Bronnen en referenties:

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679