Definitions

Overeengekomen wordt dat woorden die beginnen met een hoofdletter, hetzij in het meervoud, hetzij in het enkelvoud, als volgt worden gedefinieerd:

- IP-adres: Een nummer dat door zijn internetprovider automatisch aan de computer van de gebruiker wordt toegewezen wanneer hij op het internet surft en waarmee hij kan worden geïdentificeerd.

- Cookie : Een klein bestand dat na acceptatie op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen.

Met dit bestand kan een website informatie over de navigatie van de internetgebruiker op de pagina's van deze website vastleggen en het latere gebruik van de website door dezelfde internetgebruiker vergemakkelijken.

- Site : de sewan.be site

- Dienst: Alle diensten die op de Site worden aangeboden aan alle internetgebruikers, ongeacht of zij al dan niet geabonneerd zijn op een aanbod van Sewan Belgium.

Toegang tot de Site

De toegang tot de Site is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik.

Sewan Belgium behoudt zich het recht voor om de toegang tot de gehele of een deel van de site op te schorten, te onderbreken of te beperken zonder voorafgaande kennisgeving.

De gebruiksvoorwaarden van de Site en de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Sewan Belgium worden gewijzigd.

Gebruik van de Site

Door het gebruik van de Site verbindt de internetgebruiker zich ertoe de wettelijke vermeldingen te lezen, de huidige gebruiksvoorwaarden van de site te respecteren en strikt persoonlijk gebruik te maken van de Site.

Onder voorbehoud van de specifieke bepalingen die van toepassing zijn op persoonsgegevens, zal alle informatie die door de internetgebruiker op het internet, met name via de Site, wordt verzonden, als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De internetgebruiker geeft Sewan Belgium of een van haar dochterondernemingen toestemming om de informatie die hij of zij op die manier heeft doorgegeven, te gebruiken.

De internetgebruiker kan zijn homepage personaliseren met behulp van inhoud van buiten de Site, door zijn voorkeursinstellingen op te slaan in een Cookie. Deze personalisering moet in overeenstemming zijn met de bepalingen die in onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen. Hij of zij kan ook de Cookie waarin zijn of haar voorkeuren zijn opgeslagen, verwijderen volgens de procedure die is beschreven in de cookie-beheervoorkeuren.

Wanneer de Site de internetgebruiker toelaat om inhoud (teksten, foto's, video's, enz.) van welke aard dan ook te verzenden en/of te publiceren, verbindt de internetgebruiker zich ertoe om ervoor te zorgen dat deze inhoud in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en geen inbreuk maakt op de rechten van derden, noch op de openbare orde en de goede zeden zoals bepaald door de Belgische wetgeving.

Deze content mag met name niet van pornografische of pedofiele aard zijn, mag geen bedreiging vormen voor de veiligheid of integriteit van een staat of grondgebied, mag niet aanzetten tot haat, geweld, zelfmoord, racisme, antisemitisme, vreemdelingenhaat, homofobie, of oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid verheerlijken.

Het abonnement en het gebruik van de Diensten zijn onderworpen aan algemene voorwaarden en specifieke verkoops- en/of gebruiksvoorwaarden.

Link naar andere sites

Links van de Sites naar sites van derden kunnen worden voorgesteld. Deze sites zijn onafhankelijk, Sewan Belgium publiceert of controleert deze sites niet. De links naar enige site vormen in geen geval een goedkeuring of een partnerschap tussen Sewan Belgium en deze sites. Bijgevolg kan Sewan Belgium niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, de producten, de reclame of de elementen of diensten die op deze sites worden voorgesteld. Bovendien zijn deze sites onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

Sewan Belgium's interactie met internetgebruikers

Om de relatie met de klant beter te kunnen opvolgen en een gepersonaliseerde dienstverlening te garanderen, kan Sewan Belgium de uitwisselingen en vermeldingen van haar diensten die op het internet worden uitgevoerd, verzamelen. In dit verband heeft de internetgebruiker het recht op aanvullende informatie, toegang, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid van gegevens, verzet en beperking van de verwerking (met inbegrip van profilering) en geautomatiseerde individuele besluitvorming, die hij te allen tijde schriftelijk kan uitoefenen, waarbij hij zijn naam, voornaam, het pseudoniem dat hij tijdens zijn uitwisseling met Sewan Belgium op het internet heeft gebruikt en een kopie van zijn identiteitsbewijs, aan het volgende adres kan toevoegen Sewan - Délégué à la Protection des Données - 2, cité Paradis - 75010 PARIS of per e-mail naar dpo@sewan.fr.

Eigendom van Sewan België

Alle inhoud (foto's, tekst, video, geluid, enz.) die op de Site en/of via de Services kan worden geraadpleegd, is en blijft het exclusieve eigendom van Sewan Belgium. De internetgebruiker is dus niet gemachtigd om deze inhoud te reproduceren, te vertegenwoordigen of te commercialiseren buiten de gevallen die door de wet zijn voorzien of die uitdrukkelijk door de eigenaar ervan zijn toegestaan.

In ieder geval mag de internetgebruiker geen secundair gebruik maken van de inhoud van de Site, noch tegen betaling, noch gratis. Voor elke link naar de Site moet de internetgebruiker eerst contact opnemen met Sewan Belgium op het volgende adres om de nodige toestemming hiervoor te verkrijgen: Sewan, Direction de la Communication, 2, cité Paradis - 75010 PARIS.

Niet-naleving van dit verbod kan met name een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten of een inbreuk op persoonlijke rechten vormen en kan als zodanig de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker met zich meebrengen, ook in het kader van een strafrechtelijke actie. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site door welk proces dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website is verboden en zou een inbreuk vormen die strafbaar is volgens het Wetboek van Economische Wetgeving.

De handelsmerken van de exploitant van de site en zijn partners, evenals de logo's die op de site staan, zijn gedeponeerde handelsmerken (al dan niet semi-figuratief). Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo's, gemaakt van elementen van de Site zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sewan Belgium of haar cessionaris is dus verboden.

Toepasselijk recht

De Site wordt beheerst door het Belgisch recht. Deze algemene gebruiksvoorwaarden en wettelijke vermeldingen zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil voor de rechtbanken van Brussel worden gebracht overeenkomstig de geldende bevoegdheidsregels.

Behandeling van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

Als klant heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing of profilering, wat de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketing.

Om dit te doen, kunt u uw telefoonnummer toevoegen aan de lijst "bel-me-niet-meer" als u geen commerciële oproepen wilt ontvangen op uw apparaat(en). U kunt zich registreren via de website www.bel-me-niet-meer.be of www.ne-m-appelez-plus.be of per post naar Do Not Call me vzw (DNCM) Z.1 Research Park 120 1731 Zellik.